Trao Group cần tuyển Trợ lý cho Hội đồng Quản trị

Tổng thu nhập: $8000/năm = Lương + thưởng hàng tháng + thưởng hàng năm


Tóm tắt công việc: Mục đích của Trợ lý Hội đồng Quản trị là đảm bảo rằng CEO (Giám đốc Điều hành) và Giám đốc Nhân sự không bao giờ đưa lý do về việc không hoàn thành công việc là vì không hiểu ý của Hội đồng Quản trị. Vì vậy, Trợ lý cho Hội đồng quản trị sẽ phải

  1. Giao tiếp các định hướng công việc của Hội đồng Quản trị cho CEO và Giám đốc Nhân sự theo một cách dễ hiểu và hoàn chỉnh nhất

  2. Tìm hiểu xem họ có thực sự hiểu ý của Hội đồng Quản trị không? Sau khi đã truyền đạt lại ý của Hội đồng Quản trị thì cần hỏi lại CEO và Giám đốc Nhân sự câu hỏi "Anh/chị hiểu việc đó như thế nào?"

  3. Đưa ra các giải pháp khi có hiểu nhầm: Truyền tải các thông tin và thông điệp cho tới khi không có sự hiểu nhầm nào

  4. Lấy từ CEO và giám đốc nhân sự biên bản đã nhận thông tin. Yêu cầu họ ký nhận về việc "Tôi đã hiểu tất cả các yêu cầu công việc mà Hội đồng Quản trị đã giao cho chúng tôi triển khai."

31 views0 comments
Trao Gourmet and Gifts-01.png

090-490-7252